รายงานสืบเนื่อง (Proceedings) การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี ๒๕๖๕

“สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม: การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป” “MULTI-DISCIPLINARY RESEARCH STUDIES AND SOCIAL INNOVATION: SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOWARD THE NEXT NORMAL” โดยใช้ระบบออนไลน์เต็มรูปแบบ ผ่าน ZOOM VIDEO CONFERENCING วันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕

ห้องย่อย Zoom นำเสนอผลงานวิชาการ

Breakout Rooms for Paper Presentation

เกี่ยวกับโครงการ

คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง “สหวิทยาการวิจัยและนวัตกรรมทางสังคม : การพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่ความปกติที่เปลี่ยนไป (Multi – disciplinary Research Studies and Social Innovation: Sustainable Development toward the Next Normal”ขึ้น เพื่อช่วยให้นักศึกษา บุคลากร และนักวิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินการวิจัยของตนเองสู่สาธารณะ เผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดแก่ชุมชนและสังคม เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิจัยและนักวิชาการอื่นๆ รวมทั้งนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ตลอดจนส่งเสริมการสร้างเครือข่ายงานวิจัยและงานวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

หัวข้อผลงานที่เปิดรับ

1. ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. ภาษา
3. อิสลามศึกษา
4. เศรษฐศาสตร์
5. บริหารธุรกิจ
6. การวิจัยและสถิติทางการศึกษา
7. เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
8. จิตวิทยาและการศึกษาพิเศษ
9. การศึกษาเพื่อการพัฒนาสังคม
10. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
11. การศึกษา
12.กฎหมาย
13. วิทยาศาสตร์

กราฟิก-บทความ
ผศ.โสรัตน์ อับดุลสตา
ประธานโครงการ
ผศ.ดร.อิบรอเฮม เต๊ะแห
ประธานฝ่ายวิชาการและนำเสนอบทความ
อาจารย์อัดนัน อัลฟารีตีย์
ประธานฝ่ายพิธีการ
ผศ.เจะสูฮานา หวังพิทยา
ประธานฝ่ายเลขานุการ การเงิน ทะเบียนและประเมินผล
ผศ.มาหะมะดารี แวโนะ
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์
ดร.อับดุลอาซิ กะลูแป
ประธานฝ่ายประสานงาน
อาจารย์ธีรวัช จาปรัง
ประธานฝ่ายเทคนิค สารสนเทศและโสตทัศนูปกรณ์

Keynote Speakers

ดาวน์โหลดแอป

LASS Conference สำหรับผู้นำเสนอผลงาน ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
คณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี